Regulamin Promocji w Aldik Lublin

REGULAMIN KONKURSU PN. Chwytaj chwilę z Nestle

 

§ 1

Zakres przedmiotowy

Niniejszy Regulamin Konkursu pn. Chwytaj chwilę z Nestle, zwanego dalej Konkursem, określa warunki uczestnictwa i nagradzania Uczestników biorących udział w Konkursie, a także prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora.

 

§2

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu jest ZEG Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-494) przy ul. Księcia Bolesława 7B/108, KRS 0000381434, NIP: 521-359-79-12, REGON: 142867306, kapitał zakładowy 16000 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-672) przy ul. Domaniewskiej 32, KRS 0000025166, NIP: 5270203968, REGON: 010006420, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł w całości opłacony, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Konkurs dotyczy produktów marki Nestle nabywanych w sklepach sieci „ALDIK” z kategorii  produkty kulinarne i desery Winiary. Promocyjne produkty określa Załącznik do Regulaminu, stanowiący jego integralną część.
 4. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§3

Przedmiot i czas trwania konkursu

 

 1. Konkurs rozpoczyna się 1.07.2016 roku o godz. 00:00 i trwa do dnia 31.08.2016 roku do godz. 23:59.
 2. Przedmiotem Konkursu jest dokonanie przez Uczestnika zakupu produktów marki Nestle określonych w §2 ust.3 o wartości co najmniej 20 zł, przy czym zakup musi być udokumentowany jednym paragonem lub jedną fakturą, a następnie wykonanie przez Uczestnika zadania konkursowego polegającego na wysłaniu na adres e-mail Organizatora zdjęcia, na którym Uczestnik pokazuje jak chwyta chwilę z produktami Nestle.

 

§4
Uczestnictwo w Konkursie

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny. 
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 3. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat oraz które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami i/lub przedstawicielami Organizatora, pracownikami i/lub przedstawicielami Nestle Polska S.A., członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia a także osoby stale zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 6. Ograniczenie, o którym mowa w ustępie poprzednim odnosi się również do pracowników i/lub przedstawicieli ALDIK NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy Al. Kraśnicka 35, wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000363455, NIP 7123222368, REGON 060662898,, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 57 500 000,00 złotych

 

§5

Zasady udziału w Konkursie

 

 1. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy spełnili wszystkie warunki wskazane poniżej:
 1. dokonali w okresie trwania Konkursu i przed datą dokonania zgłoszenia jednorazowo zakupu produktów wskazanych w §3 ust. 2 w dowolnym sklepie sieci „ALDIK”,
 2.  w okresie trwania Konkursu dokonają zgłoszenia poprzez wysłanie na adres e-mail Organizatora AldikLublin@chwytajnestle.plzdjęcia, o którym mowa w §3 ust. 2,
 3. posiadają oryginał paragonu lub fakturę VAT dokumentujące dokonanie zakupu, o którym mowa w pkt. 1 i w ramach zgłoszenia prześlą skan lub zdjęcie całkowicie czytelnego paragonu/faktury VAT potwierdzającego dokonanie zakupu.
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza jednocześnie, że wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na potrzeby Konkursu, zaś w sytuacji, w której na zdjęciu znajdują się wizerunki innych osób, Uczestnik oświadcza, że każda z osób przedstawiona na zdjęciu wyraziła zgodę na wykorzystanie jej wizerunku na potrzeby Konkursu. Wyłączona jest odpowiedzialność Organizatora za przesłanie przez Uczestnika zdjęcia bez uprzedniego uzyskania zezwolenia osoby na nim przedstawionej.
 3. Dopuszcza się możliwość, aby jeden Uczestnik dokonał więcej niż jednego zgłoszenia w czasie trwania Konkursu. Wyłączone jest jednak dokonanie więcej niż jednego zgłoszenia na podstawie tego samego paragonu/ faktury VAT. W przypadku Laureata, który dokonuje kolejnego zgłoszenia, Laureat wraz z kolejnym zgłoszeniem zobowiązany jest przesłać skan lub zdjęcie innego  paragonu/faktury VAT niż zgłoszenia dokonane przez niego poprzednio.
 4. Niespełnienie przez Uczestnika choćby jednego z warunków wskazanych powyżej skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

 

§6

Nagrody

 

 1. Komisja Konkursowa wybiera Laureatów, którym przyznane zostaną nagrody.
 2. W Konkursie przewidziane są następujące rodzaje nagród:
 1. nagroda I stopnia w postaci rekreacyjnego roweru górskiego LEVEL R1 o wartości jednostkowej brutto 1968 zł zł oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 219 zł. Łączna wartość nagrody wynosi  2187 zł,
 2. nagroda II stopnia w postaci aparatu fotograficznego Fujifilm Instax Mini 8 wraz z wkładem COLORFILM INSTAX MINI GLOSSY(10X1/PK )o wartości jednostkowej brutto 391,14 zł oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 44 zł. Łączna wartość nagrody wynosi  435,14  zł.
 1. W ramach Konkursu przyznane zostaną łącznie 3 nagrody I stopnia i 5 nagród II stopnia.
 2. Komisja Konkursowa spośród wszystkich zgłoszeń dopuszczonych do udziału w Konkursie wybiera Laureatów, którzy w ocenie Komisji Konkursowej w sposób najciekawszy i najbardziej oryginalny wykonali zadanie konkursowe.
 3. Laureatowi, któremu została przyznana nagroda, nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną rzecz, ekwiwalent pieniężny lub świadczenie. Nagrody II stopnia dostępne są w różnych kolorach (biały, czarny, żółty, błękitny, fioletowy, malinowy, jasny róż), przy czym Laureat nie ma możliwości wyboru koloru otrzymanej nagrody.
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.
 5. Nagrody przyznawane w Konkursie objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 6. Organizator Konkursu potrąca z nagrody kwotę równą dodatkowej nagrodzie pieniężnej i przekazuje ją właściwemu Urzędowi Skarbowemu na pokrycie należnego podatku od wartości nagrody, na co Laureat wyraża zgodę.
 7. Celem otrzymania nagrody niezbędne jest spełnienie warunków formalnych wskazanych w §9 niniejszego Regulaminu.

 

§7

Komisja Konkursowa
 

 1. Do oceny zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników i wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową. 
 2. Dodatkowo do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. 
 3. Komisja Konkursowa składa się z 3 osób.
 4. Komisja Konkursowa pracuje pod przewodnictwem Przewodniczącego wybranego przez Organizatora spośród członków Komisji Konkursowej.
 5. Organizator oświadcza, iż zostaną sporządzone protokoły z powołania Komisji Konkursowej  oraz jej posiedzenia.

 

§8

Przebieg Konkursu

 

 1. Nagrody zostaną przyznane Laureatom przez Komisję Konkursową w  trakcie posiedzenia, które odbędzie się w dniu 5.09.2016 roku.
 2. W trakcie posiedzenia, o którym mowa w ustępie poprzednim Komisja Konkursowa wybierze również 3 Laureatów rezerwowych nagrody I stopnia oraz 5 Laureatów rezerwowych nagrody II stopnia.
 3. Laureat rezerwowy nie otrzymuje nagrody, chyba że zajdą przyczyny, dla których nie jest możliwe otrzymanie nagrody przez Laureata.
 4. Organizator zastrzega, że z ważnych przyczyn termin posiedzenia Komisji Konkursowej może ulec zmianie, o czym Organizator niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej  http://www.aldik.pl/.
 5. Organizator udzieli informacji o Laureatach nagrodzonych w Konkursie dot. imienia i nazwiska wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej wynikami Konkursu. Organizator będzie udzielać informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie dłużej niż do dnia 15.09.2016 r.

§9

Przekazanie nagrody

 

 1. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu mu nagrody nie później niż do dnia 8.09.2016 roku. Powiadomienie to nastąpi w formie mailowej.
 2. Laureat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2016 roku zobowiązany jest do wysłania na adres e-mail Organizatora AldikLublin@chwytajnestle.pl.
 1. skanu lub zdjęcia podpisanego przez Laureata oświadczenia, w którym oświadcza on, że jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz że spełnia warunek wskazany w § 4 ust. 5 i §4 ust. 6 niniejszego Regulaminu. Oświadczenie wskazane w zdaniu poprzednim może również zostać wysłane do Organizatora przez Laureata jako treść wiadomości e-mail. W oświadczeniu, o którym mowa powyżej Laureat podaje również dane niezbędne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko oraz adres, na który zostanie wysłana nagroda. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.
 2. skanu lub zdjęcia podpisanego przez Laureata oświadczenia, że wyraża on zgodę na podanie przez Organizatora danych dot. Laureata (imienia i nazwiska, w informacji o Laureatach nagrodzonych w Konkursie, udzielanej zgodnie z postanowieniami w §8 ust. 5 niniejszego Regulaminu. Oświadczenie wskazane w zdaniu poprzednim może również zostać wysłane do Organizatora przez Laureata jako treść wiadomości e-mail. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.
 1. Niedochowanie terminu wskazanego w ust. 2 powoduje utratę prawa do otrzymania przez Laureata nagrody.
 2. Paragony lub faktury VAT nieczytelne, zniszczone bądź uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym ich weryfikację nie są brane pod uwagę przez Organizatora i uniemożliwiają Laureatowi otrzymanie nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo żądania okazania przez Laureata oryginału paragonu/faktury VAT dokumentującej zakup.
 4. Przekazanie nagrody nastąpi po otrzymaniu przez Organizatora oświadczenia Laureata oraz po dokonaniu weryfikacji autentyczności nadesłanego paragonu/faktury VAT.
 5. W przypadku niespełnienia przez Laureata warunków formalnych uprawniających do otrzymania nagrody, Organizator skontaktuje się w ciągu 5 dni od daty stwierdzenia tej okoliczności z Laureatem rezerwowym, który poinformowany zostanie o przyznaniu mu nagrody. Laureat rezerwowy obowiązany będzie dostarczyć dokumenty wskazane w ust. 2 w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu mu nagrody.
 6. W przypadku niespełnienia przez Laureata rezerwowego warunków formalnych uprawniających do otrzymania nagrody, Organizator skontaktuje się w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia tej okoliczności z kolejnym Laureatem rezerwowym, który poinformowany zostanie o przyznaniu mu nagrody. Kolejny Laureat rezerwowy obowiązany będzie dostarczyć dokumenty wskazane w ust. 2 w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu mu nagrody.
 7. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi i/lub Laureatowi rezerwowemu w formie przesyłki poleconej na adres przez niego wskazany maksymalnie w ciągu 10 dni od otrzymania przez Organizatora dokumentów wskazanych w ust. 2, pod warunkiem przejścia pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Laureata i/lub Laureata rezerwowego warunków formalnych.
 8. W przypadku niespełnienia przez Laureata i/lub Laureatów rezerwowych warunków formalnych uprawniających do otrzymania nagrody bądź zgłoszenia się do Konkursu mniejszej ilości osób niż przewidziana pula nagród, nagroda odpowiednio niedoręczona lub nieprzyznana pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze przez Laureata i/lub Laureatów rezerwowych przesyłki zawierającej nagrodę, jeżeli niemożność ta i/lub utrudnienia wynikają z przyczyn leżących po stronie Laureata i/lub Laureatów rezerwowych nagrodzonych w Konkursie.
 10. Nagroda nieodebrana przez Laureata i/lub Laureatów rezerwowych przepada, jeżeli próba dostarczenia nagrody za pośrednictwem przesyłki poleconej (po awizowaniu przesyłki) okaże się nieskuteczna.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Laureata i/lub Laureatów rezerwowych z tytułu przepadnięcia nagrody w sytuacjach wskazanych powyżej.

 

§ 10

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę, w przypadku wygranej, na umieszczenie jego imienia oraz nazwiska w informacji, o której mowa w §8 ust. 5.
 2. W ramach Konkursu przetwarzane są następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu komórkowego.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są wyłącznie na potrzeby Konkursu (rozstrzygnięcia Konkursu i wydania nagród), w tym przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.).
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Usunięcie danych osobowych Uczestnika na jego żądanie równoznaczne będzie z brakiem możliwości wzięcia przez Uczestnika udziału w Konkursie.
 7. Dane dotyczące Uczestnika zostaną udostępnione uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i korespondencji wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Nestle Polska SA, która powierzyła Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników na potrzeby Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego..

 

§11

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do dnia 30.09.2016 roku w formie pisemnej na adres Organizatora: Al. Niepodległości 151/9, 02-555 Warszawa lub w postaci wiadomości e-mail wysłanej na adres Organizatora:. AldikLublin@chwytajnestle.pl.
 2. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego prosimy, aby reklamacja zawierała następujące dane: imię, nazwisko oraz dokładny opis nieprawidłowości przebiegu Konkursu.
 3. Reklamacja zgłoszona w formie pisemnej zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a odpowiedź zostanie przesłana na adres Uczestnika, z którego wysłano reklamację. Reklamacja zgłoszona w formie wiadomości e-mail zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail Uczestnika, z którego wysłano reklamację. 

 

§12

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.aldik.pl/ i www.chwytajnestle.pl oraz  w placówce Organizatora pod adresem Al. Niepodległości 151/9, 02-555 Warszawa.
 2. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa, z zastrzeżeniem, że takie rozstrzygnięcie nie będzie powodować utraty lub ograniczenia praw nabytych przez Uczestników Konkursu, ani zmieniać zasad Konkursu na niekorzyść Uczestników.
 3. Stosowna informacja w przedmiocie zmiany Regulaminu bądź rozstrzygnięć Komisji Konkursowej, o których mowa w ust. 2, zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej  http://www.aldik.pl/.
 4. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
 5. ALDIK NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, jako podmiot prowadzący sklepy, w których przeprowadzony będzie Konkurs, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść niniejszego regulaminu, jego zgodność z przepisami prawa, zgodność zawartych w regulaminie oświadczeń Organizatora Konkursu z prawdą, jak również nie ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie przez Organizatora i Nestle zobowiązań przyjętych zgodnie z zapisami regulaminu a w szczególności za wydanie przewidzianych w regulaminie nagród.